Összekapcsolási-hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó tájékoztató

Az összekapcsolás általános feltételei

A ZNET Telekom Zrt. mint jelentős piaci erővel rendelkező kötelezett szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. PS/10257-196/2023. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi feltételekkel biztosítja összekapcsolási-hívásvégződtetési szolgáltatását.

 

Az ajánlattételre, a hálózati szerződés megkötésére, módosítására és megszűnésére vonatkozó szabályok

A benyújtás módja: Jogosult szolgáltató az Összekapcsolási Szerződés megkötését kezdeményező ajánlatát írásban nyújthatja be:

Postai úton tértivevényes levélben a 8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa utca 2, címre

Elektronikus levélben a voip@zt.hu e-mailcímre. Az elektronikus levél beérkezésének tényét a ZNET Telekom 1 munkanapon belül visszaigazolja.

Az ajánlat tartalmi elemei:

 • a Partner azonosítására szolgáló adatai (név, székhely, cégjegyzékszám);
 • a Partner nyilatkozata arról, hogy a ZNET Telekommal Összekapcsolási Szerződést kíván kötni;
 • az alább felkínált Szolgáltatások közül a Partner által igénybe venni kívánt Szolgáltatások;
 • a szerződés igényelt időtartama;
 • az összekapcsolódás módjának, az igényelt interfészek meghatározása;
 • a Partner által tervezett forgalom mértéke.

A hálózati szerződés megkötésének szabályai:

A ZNET Telekom az ajánlat beérkezését követő 5 napon belül értesíti az igénylő Partnert az ajánlat beérkezéséről.

Az ajánlatot a ZNET Telekom alaki és műszaki szempontok szerint vizsgálja.

Alaki hiányosság esetén a ZNET Telekom 5 napon belül hiánypótlásra kérheti az igénylő Partnert. A hiánypótlásra legkevesebb 5 nap áll rendelkezésre.

Amennyiben a ZNET Telekom megítélése szerint az ajánlat elfogadása műszaki okból nem megalapozott, úgy a kézhezvételt követő 20 napon belül írásban indoklással értesíti az ajánlatot adó  Partnert, megjelölve egyúttal a véleménye szerint műszakilag indokolt ajánlat feltételeit.

Műszaki megalapozatlanság esetén a ZNET Telekom a fenti 20 napon belül pótlólagos adatközlésre kérheti az igénylő Partnert. A pótlólagos adatközlésre legkevesebb 5 nap áll rendelkezésre.

Eredménytelen hiánypótlást, és-vagy pótlólagos adatközlést esetén a ZNET Telekom a határidő elteltétől számított 10. napot követően írásban elutasítja Partner ajánlatát. Az elutasítás nem zárja ki új ajánlat beadásának lehetőséget.

A hálózati szerződést a hiánytalan és műszakilag befogadott ajánlat kézhezvételétől számított 40 napon belül megkötik a Felek

A hálózati szerződés teljesítése:

A ZNET Telekom a szerződéskötést követően a Partner által igényelt összekapcsolási szolgáltatásokat a lehetséges legkorábbi időpontban, de a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül köteles megvalósítani, illetve megkezdeni. A Partner és a ZNET Telekom az Összekapcsolási Szerződésben a teljesítés határidejére nézve ettől eltérő megállapodást is köthetnek.

A teljesítés érdekében a ZNET Telekom az alábbi létesítési feladatokat és vizsgálatokat, az alábbi sorrendben végzi el azzal, hogy a teljesítéshez szükséges, az alábbiakban ismertetett feladatok csak a sorrendben megelőző feladat sikeres végrehajtását követően kezdhetők meg.

 1. Csatlakozó link létesítése
 2. Átviteltechnikai üzembehelyezési vizsgálat
 3. Átadás-átvételi tesztek:
  1. Próbavizsgálat,
  2. Üzembehelyezési vizsgálat
 4. Hívásvégződtetési forgalmi szolgáltatás beállítás

A hálózati szerződés módosítása:

A hálózati szerződés módosítását a másik félnek küldött ajánlatával mind a Jogosult Szolgáltató, mind a Kötelezett Szolgáltató kezdeményezheti. A felek az ajánlat kézhezvételétől számított 10 napon belül kötelesek megállapodni a szerződésmódosítási tárgyalások megkezdéséről, azok menetéről.

A hálózati szerződés megszűnése:

A hálózati szerződés megszűnik:

 • Rendes felmondás útján:
  • Ha Partner a hálózati szerződésben meghatározott, legalább 60 napos felmondási idővel a szerződést felmondja.
  • Ha a ZNET Telekom szolgáltatásnyújtási kötelezettsége a Hatóság döntése alapján már nem áll fenn és a hálózati szerződést 60 napos felmondási idővel felmondja
 • Rendkívüli felmondással:
  • díjfizetési kötelezettség megszegése esetén
  • hálózat egységének veszélyeztetése esetén
  • bármely fél felszámolását elrendelő jogerős végzés közzétételekor,
  • bármely fél kényszertörlési eljárás megindításáról rendelkező végzést a cégbíróság közzéteszi
  • ha a Jogosult Szolgáltató már nem minősül elektronikus hírközlési szolgáltatónak
  • ha valamelyik fél a végelszámolását határozza el
 • A felek közös megegyezésével
 • Ha az egyik fél jogutód nélkül megszűnik
 • Ha ugyanaz a fél lesz a Jogosult és a Kötelezett Szolgáltató

 

Megajánlott összekapcsolási forgalmi szolgáltatások

Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás

 

Kiegészítő, támogató és emelt szintű szolgáltatások

 • Hordozott szám beállítás
 • Átirányított hívás paramétereinek átadása

 

Az összekapcsolás műszaki feltételei

Összekapcsolódás közvetlen fizikai kapcsolaton:

 • Földrajzi helyszín: BIX 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Interfész típusa: 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab
 • Protokoll: SIP2 RFC3261
 • Támogatott kodek: G.711A

 Összekapcsolódás publikus interneten:

 • Logikai kapcsolat: Mindenkori publikus IP cím
 • Protokoll: SIP2 RFC3261
 • Támogatott kodek: G.711A

A forgalom kicserélés kizárólag magyarországi forgalomban engedélyezett, a nemzetközi forgalom terhelése nélkül.

Az összekapcsolás költségei

 • Fizikai kapcsolat kiépítése: egyedi ajánlat alapján
 • Fizikai kapcsolat havi díja: 1 000 Ft + Áfa /Mbps/hó
 • Összekapcsolás tesztelése: 400 000 Ft + Áfa

Hívásvégződtetési díjak

 • 2024. január 01-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2687 Ft/perc + Áfa
 • 2023. január 01-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2880 Ft/perc + Áfa
 • 2022. január 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2494 Ft/perc + Áfa
 • 2021. július 01-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra: 0,2529 Ft/perc + Áfa
 • 2018. július 01-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra: 0,26 Ft/perc + Áfa
 • 2017. január 01-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra: 0,40 Ft/perc + Áfa

Függetlenül attól, hogy a végződtetett hívás az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik, vagy sem. (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja

 

Szolgáltatásminőség, üzemeltetés és karbantartás feltételei

Az összekapcsolási szerződések esetében a karbantartás, az üzemeltetés és a szolgáltatásminőség biztosítása tekintetében a ZNET Telekom úgy jár el, hogy Partnere számára lehetőséget biztosít az előfizetői szolgáltatáshoz kapcsolódó minőségi követelmények teljesítésére.

Teljesítménymutató

Vállalt érték

Szolgáltatás létesítés időtartama

30 nap + az Összekapcsolási Szerződésben rögzített teljesítési határidő, de összesen maximum 60 nap

Hibaelhárítási Idő

24 óra

Éves rendelkezésre állás

98,00%

             

A ZNET Telekom vállalja, hogy folyamatos üzemben (a hét minden napján, napi 24 órában) saját hálózatának állapotát nyomon követő hálózat-felügyeleti rendszereket működtet.

Az Összekapcsolás megvalósítása tekintetében mindkét Fél a saját oldalán az érintett Összekapcsolási Pontig felelős az üzemeltetésért és karbantartásért.

A tervezett karbantartási és fejlesztési munkákról, illetve az olyan szolgáltatás-kieséssel nem szükségszerűen járó egyéb tevékenységekről, amelyek azonban magukban hordozzák a megszakadás veszélyét, a Felek a tervezett beavatkozást megelőzően 2 munkanappal korábban értesítik egymást.

A Felek az Üzemfenntartási Munkát előre egyeztetett időpontban és feltételekkel kezdhetik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) óra lehet.

 

Együttműködés szabályai

A szerződés teljesítése során a felek kötelesek kölcsönösen együttműködni, így különösen a következő területeken:

 1. zavarelhárítás,
 2. hibaelhárítás,
 3. karbantartás,
 4. fejlesztés, így különösen az összekapcsolási pont áthelyezése,
 5. adatközlés és adatvédelem,
 6. az előfizető számának átadása,
 7. számhordozás,
 8. hívásátirányítás, hívásátadás, valamint az előfizetői díjszámlázás,
 9. egymás közötti forgalom- és költségelszámolás